Purposes of personal data processing

SIA Velokurjers apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
 • Pakalpojumu sniegšanai:
 • klienta identificēšanai;
 • līguma un/vai rēķina sagatavošanai un parakstīšanai;
 • pakalpojumu sniegšanai;
 • garantijas saistību izpildei;
 • klientu apkalpošanai;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
 • norēķinu administrēšanai;
 • SIA Velokurjers pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai, iebildumu izskatīšanai un apstrādei, tālruņa sarunu ierakstu ietvaros. Sarunu ieraksti tiek glabāti vienu mēnesi. Pēc šī termiņa beigām SIA Velokurjers nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu.
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem persona tiek informēta brīdī, kad sniedz attiecīgus datus SIA Velokurjers.