Velosipēdu nomas noteikumi un nosacījumi


1. Velosipēda nodošana un pieņemšana notiek SIA “Velokurjers”,
adrese: Lapeņu iela 7, Rīga, LV-1013.


2. Velosipēds paredzēts lietošanai tikai Latvijas Republikas
teritorijā.


3. Pirms velosipēda nomas līguma parakstīšanas nomnieks uzrāda
iznomātāja pilnvarotajai personai personas apliecinošu dokumentu
(pasi, id karti vai autovadītāja apliecību).


4. Pirms velosipēda pieņemšanas iznomātājs instruē nomnieku par
katra velosipēda individuālo specifikāciju.


5. Nomnieks velosipēda izvēli un tā izmantošanu veic patstāvīgi,
ņemot vērā savas vajadzības un spējas. Nomnieks izmanto
velosipēdu uz savu risku, un iznomātājs neuzņemas atbildību par
kaitējumu, kas var rasties sakarā ar velosipēda izmantošanu.


6. Lietojot velosipēdu inventāru, nomnieks apņemas ievērot LR
normatīvos aktus, kas regulē ceļa satiksmi, t.sk., Ceļa satiksmes
likumu un MK 29.06.2004. noteikumus Nr. 571 „Ceļu satiksmes
noteikumi” (Nomniekam tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar
Ceļu satiksmes noteikumiem Iznomātāja telpās).


7. Nomnieks var lietot velosipēdu tikai tā paredzētajam lietošanas
mērķim, braucot pa LR teritorijā esošajiem ceļiem un taciņām,
kas piemērotas braukšanai ar velosipēdu. Nomnieks, lietojot
velosipēdu, apņemas ievērot atbilstošu rūpību un piesardzību
un nebrauc ar velosipēdu pa bezceļiem, skeitparkiem un citiem grūti
pārvaramiem, šķēršļotiem apvidiem (tai skaitā, bet ne tikai –
dubļiem, bedrēm, ūdeni, nokritušiem kokiem, lieliem akmeņiem
u.c.).


8. Izmantojot nomas inventāru, nomniekam pārvietošanās un apstāšanās
laikā ir jāievēro ugunsdrošības noteikumi.


9. Nomnieks nodrošina velosipēda drošu uzglabāšanu, kā arī veic
visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu velosipēda
pazaudēšanu vai zādzību. Ja nomas laikā velosipēds tiek
sabojāts, pazaudēts vai nozagts, vai arī kāda cita iemesla dēļ
tas kļūst neizmantojams, nomnieks par to uzņemas pilnu materiālo
atbildību, kā arī apņemas segt iznomātājam radušos zaudējumus.


10. Nomniekam ir aizliegts pārvadāt vai nodot inventāru (arī daļēji
izjauktu velosipēdu, tā detaļas vai aksesuārus) pārvadāšanai
nepiemērotos transporta līdzekļos. Nesankcionēta un patvaļīga
inventāra pārvietošana var tikt uzskatīta par mantas
piesavināšanos ar iepriekšēju nodomu.

11. Nomniekam ir aizliegts nodot inventāru lietošanai trešajām
personām, izņemot nomnieka piederīgos – bērnus
(piedalīties
ceļu satiksmē ar velosipēdu patstāvīgi atļauts personām, kas
sasniegušas 10 gadu vecumu. Bērniem un jauniešiem vecumā no 10
līdz 17 gadiem, patstāvīgai dalībai ceļu satiksmē ar velosipēdu
nepieciešamas velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa
vadīšanas tiesības).
Nomnieks
uzņemas pilnu
atbildību par nepilngadīgās personas rīcības rezultātā
iznomātājam vai trešajām personām nodarīto kaitējumu,
ieskaitot zaudējumus un morālo kaitējumu.


12. Nomniekam ir aizliegts izmantot inventāru dalībai sacensībās
(gan amatieru, gan profesionālajās) bez iepriekšējas saskaņošanas
ar iznomātāju. Līgumsods šī punkta pārkāpuma gadījumā
paredzēts 10% apmērā no inventāra kopējās vērtības.


13. Lietojot velosipēdu, nomnieks uzņemas pilnu atbildību par savu
veselību un dzīvību, kā arī ir atbildīgs par to, lai izvēlētais
braukšanas ātrums un manevri atbilstu nomnieka meistarībai un
nesabojātu velosipēdu. Nomnieks pārliecinās par savas veselības
stāvokli un tā atbilstību pirms velosipēda lietošanas
uzsākšanas.


14. Nomniekam nav tiesības celt mantiska vai cita veida prasības pret
iznomātāju sistībā ar velosipēda lietošanas rezultātā gūto
vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, ieskaitot zaudējumus
un morālo kaitējumu.


15. Parakstot velosipēda lietošanas līgumu, nomnieks piešķir
iznomātājam tiesības uzņemt vai dzēst fotogrāfijas, video un
citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt,
saglabāt un apstrādāt informāciju velosipēda iznomāšanas
laikā. Iznomātājs apņemas izmantot nomnieka personas datus
saskaņā ar LR Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.


16. Nomas maksa tiek norādīta par pilnu diennakti (24 stundas).
Pārsniedzot nomas laiku vairāk par 1 stundu (piemēram, 24 + 1
stunda), tiek aprēķināta nomas maksa par nākamo pilno diennakti.


17. Nomniekam ir iespēja saņemt velosipēda apkopi vai nomnieka
velosipēda un pārējā ekipējuma atgriešanu nomas sākumpunktā
ar iznomātāja transportu. Šī pakalpojuma izmaksas ir sākot no 10
EUR un summa tiek ieturēta no iemaksātās drošības naudas.


18. Nomniekam ir tiesības atgriezt velosipēdu iznomātājam pirms nomas
laika beigām. Šādā gadījumā nomniekam nav tiesības uz
samaksātās nomas maksas attiecīgu samazinājumu.


19. Ja nomnieks, lietojot velosipēdu, pārkāpj Velosipēda lietošanas
vai līguma noteikumus, iznomātājam ir tiesības noslēgto līgumu
vienpusēji izbeigt. Šādā gadījumā nomniekam ir pienākums
nekavējoties atgriezt velosipēdu iznomātājam. Līguma vienpusēja
izbeigšana neizbeidz citas no līguma izrietošās iznomātāja
prasījuma tiesības un nomnieka saistības.


20. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, iznomātājam nav
pienākums atmaksāt pilnu vai daļu no nomas maksas.


21. Nomnieks neatbild par velosipēda mehānisko nodilumu, izņemot, ja
nomnieks to lietojis, neievērojot atbilstošu rūpību un
piesardzību vai pretēji Velosipēda lietošanas noteikumiem.


22. Ja nomnieks neatgriež velosipēdu vai, atgriežot velosipēdu,
iznomātājs konstatē, ka velosipēds ir sabojāts un bojājumus nav
iespējams novērst - nomnieks, nododot velosipēdu, izmaksā
iznomātājam attiecīgā velosipēda vērtību.


23. Citos gadījumos, kad nomnieka atgrieztais velosipēds ir sabojāts
vai nav tehniskajā kārtībā, nomnieks sedz visus izdevumus, kas
iznomātājam radušies sakarā ar attiecīgā velosipēda labošanu
vai tā trūkumu novēršanu.

Velosipēdu nomas noteikumi tika apstiprināti 2024. gada 8. februārī.