Dokumenta piemērošanas joma

Personas dati attiecas uz jebkuru informāciju par identificētu vai identificējamu fizisku personu – tai skaitā SIA Velokurjers klientiem, darījumu partneriem, darbiniekiem, amata kandidātiem vai uzņēmuma telpu apmeklētājiem. Privātuma politika attiecas uz privātuma nodrošināšanu un personas datu aizsardzību saistībā ar:

  1. Privātpersonas — darbinieki, potenciālie darbinieki, klienti un citi pakalpojumu lietotāji:

    • Tas ietver potenciālās, bijušās un esošās personas.
  2. SIA Velokurjers telpu un platību apmeklētāji:

    • Privātuma un datu aizsardzības nodrošināšana tiem, kuri apmeklē SIA Velokurjers teritorijas un telpas.

SIA Velokurjers ir apņēmies sargāt personas privātumu un datu aizsardzību, ievērojot fizisko personu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādes likumību, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, tajā skaitā Fizisko personu personas datu aizsardzības likumu, Regulu (ES) 2016/ 679 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citus attiecīgos tiesību aktus privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika attiecas uz datu apstrādi neatkarīgi no formāta un/vai nesēja, ar kādu personas sniedz datus (SIA Velokurjers mājas lapa, e-pasts, tālrunis vai klātienē) un uzņēmuma sistēmām vai papīra formāta, kādā tie tiek apstrādāti.