Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA Velokurjers neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu sadarbības laikā iegūto informāciju, izņemot:
ja dati ir jānodod attiecīgajai trešajai personai noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamo vai ar likumu deleģēto funkciju (piemēram, bankai maksājumu ietvaros, kurjeram pakalpojumu pasūtījuma piegādei ārpus SIA Velokurjers piegādes zonas)
ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc to pamatota pieprasījuma ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos SIA Velokurjers tiesisko interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs tiesiskās intereses.